1. Bendrosios nuostatos

1.1. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl šia privatumo politika (toliau – Politika) informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

1.2. Bendrovė renka asmens duomenis, kuriuos asmuo savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovę, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju, naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu.

1.3. Visi Bendrovės gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 bei kituose Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

1.4. Bendrovė užtikrina, kad Bendrovės tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Sąvokos

2.1. Dokumente vartojamos sąvokos:

2.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, visų pirma pagal tam tikrą identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2.1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis;

2.1.3. Duomenų gavėjas – asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

2.1.4. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);

2.1.5. Duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, kaupimas, saugojimas, užrašymas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

2.1.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis;

2.1.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

2.1.8. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

2.1.9. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

2.1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

2.1.11. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis;

2.1.12. Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?

3.1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

3.1.1. Asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisėtiems ir Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;

3.1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;

3.1.3. Bendrovė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;

3.1.4. Bendrovė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

3.1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

3.1.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.

3.2. Bendrovė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Politikoje nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.

4. Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?

4.1. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:

4.2.1. Duomenų subjekto atliekamo prekių ar paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;

4.2.2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;

4.2.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje;

4.2.4. Nupirktų (užsakytų) prekių ar paslaugų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui ir pateikimui;

4.2.5. Problemų, susijusių su sutarties vykdymu išsprendimui;

4.2.6. Susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų prekių ar paslaugų sąlygoms;

4.2.7. Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

4.2.8. Bendrovės Tiesioginės rinkodaros tikslais;

4.2.9. Saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;

4.2.10. Verslo analitikai, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti prekių ar paslaugų kokybę;

4.2.11. Susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie įsigytas prekes ar paslaugas;

4.2.12. Asmens kandidatūros darbo pareigoms užimti vertinimui, susisiekimui su atitinkamu kandidatu ir kt.;

4.2.13. Auditui.

4.3. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šios Politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

4.4. Bendrovė įsipareigoja be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti asmens duomenų informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą sutarties įvykdymą, kitas su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Bendrovė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas Duomenų tvarkymo sutartis. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

5. Kokius asmens duomenis tvarkome?

5.1. Bendrovės renkama asmens duomenų informacija gali būti: Duomenų subjekto pavadinimas, vardas, pavardė, kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsigytų prekių ar paslaugų gavimo adresas, buveinės/ gyvenamosios vietos adresas, įmonės, kurios vardu veikiama pavadinimas, mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes ir paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių ir paslaugų kainos, pirkimo istorija), Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Bendrovės internetiniame puslapyje. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.

5.2. Bendrovės renkama asmens duomenų informacija gali būti bet kokia aukščiau šiame straipsnyje nenurodyta, tačiau duomenų subjekto savanoriškai Bendrovei pateikta arba kitu būdu Bendrovės gauta ir teisėtai tvarkoma asmens duomenų informacija.

6. Kokios yra asmens duomenų subjekto teisės?

6.1. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

6.1.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Bendrovė, rinkdama asmens duomenis, privalo informuoti Duomenų subjektą, kokius asmens duomenis Bendrovė tvarkys, kokiu tikslu atitinkami duomenys bus tvarkomi, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir/ ar kokios yra asmens duomenų nepateikimo pasekmės.

6.1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Bendrovė gavusi Duomenų subjekto prašymą raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu;

6.1.3. Reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

6.1.4. Reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

6.1.5. Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

6.1.6. Gauti savo pateiktus Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir/ar prašyti juos perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus ir yra techniškai įmanoma;

6.1.7. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriu metu prieštarauti Duomenų tvarkymui. Kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali nesutikti su tokiu tvarkymu (teisė nesutikti). Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto nesutikimą nutraukti su asmens duomenų tvarkymu, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Duomenų subjektą;

6.1.8. Bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį Duomenų subjektas suteikė dėl asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

6.1.9. atsisakyti pateikti asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

6.1.10. teikti skundą priežiūros institucijai, jei yra pažeidžiamos Duomenų subjekto teisės.

7. Kas yra slapukai („cookies“) ir kam jie naudojami?

7.1. Bendrovės internetiniame puslapyje yra naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai („cookies“).

7.2. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi internetiniame.

7.3. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.

7.4. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.

7.5. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

7.5.1. Techniniai (būtini) slapukai. Šie slapukai reikalingi tam, kad internetinis puslapis veiktų. Pvz., tai tokie slapukai, kuriuos nustato internetinį puslapį serveryje talpinantis subjektas, tam, kad svetainė ir jos puslapiai būtų parsiunčiami iš to paties serverio ir taip būtų užtikrinamas tolygus ir greitas internetinio puslapio naršymas.

7.5.2. Funkciniai slapukai. Šie slapukai skirti atsiminti grįžusį internetinio puslapio vartotoją ir jo pasirinkimus, pvz., kalbos pasirinkimą.

7.5.3. Analitiniai slapukai. Tai slapukai, kurie renka informaciją apie vartotojo lankymąsi internetiniame puslapyje, nustato, kokius puslapius peržiūri vartotojas, nustato, kurie puslapiai yra lankomi dažniausiai. Šie analitiniai slapukai yra visiškai anoniminiai ir padeda užtikrinti, kad vartotojai rastų ieškomą informaciją.

7.5.4. Reklamos slapukai. Tai slapukai, kurie renka informaciją apie vartotojo apsilankymą svetainėje, konkrečiuose jos puslapiuose ir pateikiamose nuorodose. Ši informacija yra naudojama pateikti vartotojui individualizuotą reklamą.

7.6. Kiekvieną kartą lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

7.7. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

7.8. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

8. Kas yra tinklapio indikatoriai ir kaip jie naudojami?

8.1. Bendrovė gali naudoti ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas.

8.2. Bendrovė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad nustatytų Bendrovės reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali naudoti norėdami Duomenų subjekto kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Tada galės atpažinti Duomenų subjekto kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius laiškus bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. Bendrovė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Bendrovės paslaugoms, prieinama arba naudojama Bendrovės internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo neleidžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar kitu būdu naudoti kurią nors Bendrovės internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Ši Politika gali būti atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, todėl rekomenduojame periodiškai analizuoti Politikos nuostatas.

10.2. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Bendrovės kontaktinė informacija

11.1. Duomenų valdytojo rekvizitai bei kontaktai, kuriais kilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galima susisiekti:

Įmonės pavadinimas: UAB Textilis
Įmonės kodas: 300034920
Įmonės PVM mokėtojo kodas: LT100001173717
Adresas: Draugystės g. 15F, Kaunas, LT-51227, Lietuva
El. pašto adresas: info@textilis.lt
Tel.nr.: +370 37 460117

Atnaujinta 2023 01 05